صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۲,۳۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷۲,۴۲۴,۱۲۶,۵۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۸۱۸,۳۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۵۵۳,۶۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۵۵۳,۶۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۶۱,۸۱۸,۳۶۴ ۶۱,۵۵۳,۶۳۲ ۶۱,۵۵۳,۶۳۲ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۵۰ ۷,۶۷۵ ۴۷۲,۴۲۴,۱۲۶,۵۶۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۶۲,۰۶۴,۳۶۶ ۶۱,۷۹۸,۰۸۴ ۶۱,۷۹۸,۰۸۴ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۵۰ ۷,۶۷۵ ۴۷۴,۳۰۰,۲۹۸,۳۱۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۶۲,۰۶۷,۹۹۳ ۶۱,۸۰۱,۷۱۱ ۶۱,۸۰۱,۷۱۱ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۵۰ ۷,۶۷۵ ۴۷۴,۳۲۸,۱۳۴,۰۷۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۶۲,۰۷۱,۶۲۰ ۶۱,۸۰۵,۳۳۸ ۶۱,۸۰۵,۳۳۸ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۱ ۴۴,۵۵۰ ۷,۶۷۵ ۴۷۴,۳۵۵,۹۷۲,۰۲۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۶۲,۳۸۹,۶۵۷ ۶۲,۱۲۱,۴۸۵ ۶۲,۱۲۱,۴۸۵ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۶ ۴۷۶,۸۴۴,۵۱۶,۷۷۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۶۲,۱۹۵,۸۵۲ ۶۱,۹۲۹,۲۳۷ ۶۱,۹۲۹,۲۳۷ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۶ ۴۷۵,۳۶۸,۸۲۰,۵۹۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۶۱,۸۴۷,۲۸۷ ۶۱,۵۸۱,۴۶۳ ۶۱,۵۸۱,۴۶۳ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۶ ۴۷۲,۶۹۹,۳۰۷,۷۶۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۶۲,۱۶۰,۲۷۹ ۶۱,۸۹۲,۷۴۲ ۶۱,۸۹۲,۷۴۲ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۶ ۴۷۵,۰۸۸,۶۸۶,۴۳۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۶۱,۷۹۱,۸۸۲ ۶۱,۵۲۶,۴۳۴ ۶۱,۵۲۶,۴۳۴ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۶ ۴۷۲,۲۷۶,۹۰۹,۳۵۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۶۱,۷۹۵,۵۴۸ ۶۱,۵۳۰,۱۰۰ ۶۱,۵۳۰,۱۰۰ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۶ ۴۷۲,۳۰۵,۰۴۹,۳۸۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۶۱,۷۹۹,۲۱۴ ۶۱,۵۳۳,۷۶۶ ۶۱,۵۳۳,۷۶۶ ۰ ۱ ۵۲,۲۲۵ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۶ ۴۷۲,۳۳۳,۱۸۹,۷۹۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۶۱,۲۷۸,۵۱۹ ۶۱,۰۱۰,۶۴۹ ۶۱,۰۱۰,۶۴۹ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۴ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۵ ۴۶۸,۲۵۶,۷۳۲,۷۳۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۶۱,۳۶۳,۹۶۴ ۶۱,۰۹۵,۲۴۴ ۶۱,۰۹۵,۲۴۴ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۴ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۵ ۴۶۸,۹۰۵,۹۹۸,۳۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۶۲,۰۵۸,۱۶۳ ۶۱,۷۸۴,۵۴۹ ۶۱,۷۸۴,۵۴۹ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۴ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۵ ۴۷۴,۱۹۶,۴۱۱,۳۷۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۶۱,۷۸۰,۰۳۴ ۶۱,۵۰۴,۰۹۴ ۶۱,۵۰۴,۰۹۴ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۴ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۵ ۴۷۲,۰۴۳,۹۲۱,۷۰۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۶۱,۱۳۶,۵۹۳ ۶۰,۸۶۴,۹۵۵ ۶۰,۸۶۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۴ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۵ ۴۶۷,۱۳۸,۵۲۶,۱۱۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۶۱,۱۴۰,۶۱۵ ۶۰,۸۶۸,۹۷۶ ۶۰,۸۶۸,۹۷۶ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۴ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۵ ۴۶۷,۱۶۹,۳۹۲,۰۸۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۶۱,۱۴۴,۶۳۷ ۶۰,۸۷۲,۹۹۸ ۶۰,۸۷۲,۹۹۸ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۴ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۵ ۴۶۷,۲۰۰,۲۵۸,۴۱۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۶۱,۱۴۸,۶۵۸ ۶۰,۸۷۷,۰۲۰ ۶۰,۸۷۷,۰۲۰ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۴ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۵ ۴۶۷,۲۳۱,۱۲۵,۱۲۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۶۱,۱۵۲,۶۸۰ ۶۰,۸۸۱,۰۴۱ ۶۰,۸۸۱,۰۴۱ ۰ ۰ ۵۲,۲۲۴ ۰ ۴۴,۵۴۹ ۷,۶۷۵ ۴۶۷,۲۶۱,۹۹۲,۱۹۷
  مشاهده همه